fbpx

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 
“Zásady ochrany osobných údajov
Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o náš obchod. Ochrana údajov má pre vedenie spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. mimoriadne vysokú prioritu. Používanie internetových stránok spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. je možné bez uvedenia osobných údajov; ak však chce dotknutá osoba využívať špeciálne podnikové služby prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje zákonný základ pre takéto spracovanie, spravidla získavame súhlas od dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a v súlade s predpismi o ochrane údajov platnými v danej krajine, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by náš podnik chcel informovať širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Okrem toho sú dotknuté osoby prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov informované o právach, na ktoré majú nárok.
Spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o ako správca zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu mať v zásade bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba možnosť zaslať nám osobné údaje alternatívnymi prostriedkami, napr. telefonicky.

1. Definície
Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. vychádza z pojmov, ktoré použil európsky zákonodarca pri prijatí všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zabezpečili, chceli by sme najprv vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného nasledujúce pojmy:

a) osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (“”dotknutá osoba””). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Dotknutá osoba
Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie.

c) Spracúvanie
Spracúvanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné sprístupňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia.

d) Obmedzenie spracúvania
Obmedzenie spracúvania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

e) Profilovanie
Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúca v používaní osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu tejto fyzickej osoby.
f) Pseudonymizácia
Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje už nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že takéto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, aby sa zabezpečilo, že osobné údaje nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky takéhoto spracúvania určené právom Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá jeho určenia môžu byť stanovené v práve Únie alebo členského štátu.

h) Spracovateľ
Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
i) Príjemca
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, či už je to tretia strana alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelu spracúvania.

j) Tretia strana
Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo subjekt iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú pod priamym vedením prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

k) Súhlas
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to vyhlásením alebo jednoznačným potvrdzujúcim úkonom.

2. Názov a adresa prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), iných právnych predpisov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je

Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o

Karadžičova 8/A

PSC 821 08 Bratislava

Slovensko

Tel: tel.: +421 2 5939 6116

E-mail: support@anaaka.com

Webová stránka: www.Anaaka.com
3. Cookies
Internetové stránky spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítačového systému prostredníctvom internetového prehliadača.

Súbory cookie používa mnoho internetových stránok a serverov. Mnohé súbory cookie obsahujú takzvaný ID cookie kód. ID cookie kód je jedinečný identifikátor súboru cookie. Pozostáva zo znakového reťazca, prostredníctvom ktorého možno internetové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID cookie kódu.

Prostredníctvom používania súborov cookie môže spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. poskytovať používateľom tejto webovej stránky užívateľsky jednoduchšie a príjemnejšie využívanie služieb, ktoré by bez nastavenia súborov cookie nebolo možné.
Pomocou súboru cookie možno informácie a ponuky na našej webovej stránke optimalizovať s ohľadom na používateľa. Súbory cookie nám umožňujú, ako už bolo uvedené, rozpoznať používateľov našej webovej stránky. Účelom tohto rozpoznávania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Používateľ webovej stránky, ktorý používa súbory cookie, nemusí napr. pri každom vstupe na webovú stránku zadávať prístupové údaje, pretože tie preberá webová stránka, a súbor cookie sa tak ukladá v systéme počítača používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si prostredníctvom súboru cookie pamätá tovar, ktorý si zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak môže natrvalo odmietnuť nastavenie súborov cookie. Okrem toho už nastavené súbory cookie možno kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Toto je možné vo všetkých populárnych internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našej webovej stránky úplne použiteľné.
4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií
Webová stránka spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií, keď dotknutá osoba alebo automatizovaný systém vyvolá webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do protokolových súborov servera. Zhromažďované môžu byť (1) typy a verzie použitých prehliadačov, (2) operačný systém používaný pristupujúcim systémom, (3) webové stránky, z ktorých pristupujúci systém prichádza na naše webové stránky (tzv. odkazovače), (4) podstránky, (5) dátum a čas prístupu na internetové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) akékoľvek iné podobné údaje a informácie, ktoré môžu byť použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.
Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne poskytovanie obsahu našej webovej stránky, (2) optimalizáciu obsahu našej webovej stránky, ako aj jej reklamy, (3) zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti našich informačno-technologických systémov a technológie webovej stránky a (4) poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. Spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o preto štatisticky analyzuje anonymne zhromaždené údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov nášho podniku a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.
5.Možnosť kontaktu prostredníctvom webovej stránky
Webová stránka spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s naším obchodom, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá zahŕňa aj všeobecnú adresu tzv. elektronickej pošty (e-mailovú adresu).Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje, ktoré dotknutá osoba odoslala, sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne zašle prevádzkovateľovi, sa ukladajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. K prenosu týchto osobných údajov tretím stranám nedochádza.

6. Funkcia komentárov v blogu na webovej stránke
Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o ponúka používateľom možnosť zanechať individuálne komentáre k jednotlivým príspevkom na blogu na blogu, ktorý je na webovej stránke prevádzkovateľa. Blog je verejne prístupný internetový portál, prostredníctvom ktorého môže jedna alebo viac osôb nazývaných blogeri alebo weblogeri uverejňovať články alebo zapisovať myšlienky do tzv. blogpostov. Blogposty môžu zvyčajne komentovať tretie strany.

Ak dotknutá osoba zanechá komentár na blogu uverejnenom na tejto webovej stránke, uložia sa a uverejnia aj komentáre, ktoré dotknutá osoba napísala, ako aj informácie o dátume komentára a o používateľovi (pseudonym), ktorý si dotknutá osoba zvolila.
Okrem toho sa zaznamenáva aj IP adresa, ktorú poskytovateľ internetových služieb (ISP) pridelil subjektu údajov. Toto ukladanie IP adresy sa uskutočňuje z bezpečnostných dôvodov a v prípade, že subjekt údajov porušuje práva tretích strán alebo prostredníctvom daného komentára zverejňuje nezákonný obsah. Ukladanie týchto osobných údajov je preto vo vlastnom záujme prevádzkovateľa, aby sa mohol v prípade porušenia ospravedlniť. Tieto zhromaždené osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ takýto prenos nevyžaduje zákon alebo neslúži na obranu prevádzkovateľa údajov.

7. Bežné vymazanie a blokovanie osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uchovávania, alebo pokiaľ to povoľuje európsky zákonodarca alebo iní zákonodarcovia v zákonoch alebo predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Ak sa účel uchovávania neuplatňuje alebo ak uplynie doba uchovávania stanovená európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa bežne zablokujú alebo vymažú v súlade so zákonnými požiadavkami.
8. Práva dotknutej osoby
a) Právo na potvrdenie
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, alebo nie. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.b) Právo na prístup
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa kedykoľvek bezplatné informácie o svojich uložených osobných údajoch a kópiu týchto informácií. Okrem toho európske smernice a nariadenia poskytujú dotknutej osobe prístup k týmto informáciám:

účely spracovania;
kategórie dotknutých osobných údajov;
príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu; existencii práva podať sťažnosť dozornému orgánu;
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
V takom prípade má dotknutá osoba právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na prístup, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

c) Právo na opravu
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.
d) Právo na vymazanie (právo na úplne vymazanie)
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sa uplatní jeden z týchto dôvodov, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané.Dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorom je založené spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny dôvod na spracúvanie.
Dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
Osobné údaje boli spracúvané nezákonne.
Osobné údaje sa musia vymazať z dôvodu splnenia právnej povinnosti v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa.
Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedených v článku 8 ods. 1 GDPR.
Ak sa uplatní niektorý z uvedených dôvodov a dotknutá osoba chce požiadať o vymazanie osobných údajov uložených spoločnosťou Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o bezodkladne zabezpečí, aby sa žiadosti o vymazanie údajov bezodkladne vyhovelo.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný podľa článku 17 ods. 1 vymazať osobné údaje, prevádzkovateľ s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie prijme primerané kroky vrátane technických opatrení, aby informoval ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje, že dotknutá osoba požiadala týchto prevádzkovateľov o vymazanie akýchkoľvek odkazov na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo replikáciu, pokiaľ sa spracúvanie nevyžaduje. Zamestnanci spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. zabezpečia potrebné opatrenia v jednotlivých prípadoch.

e) Právo na obmedzenie spracúvania
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania, ak platí jeden z nasledujúcich prípadov:

dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, a to na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov.
Spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich používania.
Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, kým sa overí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba chce požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov uložených spoločnosťou Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o zariadi obmedzenie spracovania.

f) Právo na prenosnosť údajov
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, pokiaľ je spracúvanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia GDPR, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Okrem toho má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo na priamy prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, ak je to technicky možné a ak to nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.

S cieľom uplatniť právo na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.”
“g) Právo vzniesť námietku
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. To sa vzťahuje aj na profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o v prípade námietky nebude ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu. To sa vzťahuje na profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu spoločnosťou Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o, spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o už nebude osobné údaje na tieto účely spracúvať.
Okrem toho má dotknutá osoba z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, spoločnosťou Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ spracúvanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

S cieľom uplatniť právo namietať môže dotknutá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. Okrem toho môže dotknutá osoba v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES využiť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Každá dotknutá osoba má právo priznané európskym zákonodarcom, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú, alebo ju podobne významne ovplyvňujú, pokiaľ toto rozhodnutie (1) nie je nevyhnutné na uzavretie alebo vykonanie, zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) nie je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a v ktorom sú stanovené aj vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) nie je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, prinajmenšom právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, vyjadrenie svojho názoru a napadnutie rozhodnutia.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, môže sa kedykoľvek obrátiť na ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.

i) Právo odvolať súhlas s ochranou údajov
Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Ak si dotknutá osoba želá uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.

9. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebooku
Na tejto webovej lokalite má prevádzkovateľ integrované komponenty organizácie Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je miesto na spoločenské stretnutia na internete, online komunita, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Facebook umožňuje používateľom sociálnej siete zahrnúť vytváranie súkromných profilov, nahrávanie fotografií a vytváranie sietí prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovateľom spoločnosti Facebook je spoločnosť Facebook, Inc. so sídlom 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, správcom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom zobrazení jednej z jednotlivých stránok tejto webovej lokality, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bola integrovaná súčasť Facebooku (zásuvné moduly Facebooku), je webový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky vyzvaný na prevzatie zobrazenia príslušnej súčasti Facebooku zo spoločnosti Facebook prostredníctvom súčasti Facebooku. Prehľad všetkých zásuvných modulov Facebooku je k dispozícii na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V priebehu tohto technického postupu sa spoločnosť Facebook dozvie, akú konkrétnu podstránku našej webovej lokality dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Facebooku, Facebook pri každom zobrazení našej webovej stránky dotknutou osobou – a počas celého jej pobytu na našej internetovej stránke – zistí, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštívila dotknutá osoba. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebooku a sú spojené s príslušným účtom dotknutej osoby na Facebooku. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Facebooku integrovaných do našej webovej stránky, napr. na tlačidlo “”To sa mi páči””, alebo ak dotknutá osoba odošle komentár, potom spoločnosť Facebook priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu dotknutej osoby na Facebooku a uloží osobné údaje.

Facebook vždy získava prostredníctvom komponentu Facebooku informácie o návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou, kedykoľvek je dotknutá osoba v čase zobrazenia našej webovej stránky súčasne prihlásená na Facebooku. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Facebooku alebo nie. Ak takýto prenos informácií na Facebook nie je pre dotknutú osobu žiaduci, môže tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku pred zobrazením našej webovej stránky.

Informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Facebook poskytuje usmernenie o ochrane údajov zverejnené spoločnosťou Facebook, ktoré je dostupné na adrese https://facebook.com/about/privacy/. Okrem toho je tam vysvetlené, aké možnosti nastavenia ponúka Facebook na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii rôzne možnosti nastavenia, ktoré umožňujú eliminovať prenos údajov do spoločnosti Facebook. Tieto aplikácie môže dotknutá osoba použiť na odstránenie prenosu údajov na Facebook.

10. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)
Prevádzkovateľ na tejto webovej lokalite integroval komponent služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analytika je zber, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o tom, z ktorej webovej stránky osoba prišla (tzv. odkazovač), ktoré podstránky boli navštívené alebo ako často a ako dlho bola podstránka prezeraná. Webová analýza sa používa najmä na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics používa správca aplikáciu “”_gat. _anonymizeIp””. Prostredníctvom tejto aplikácie je IP adresa internetového pripojenia dotknutej osoby skrátená spoločnosťou Google a anonymizovaná pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať návštevnosť našej webovej stránky. Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje a informácie okrem iného na vyhodnocovanie používania našich webových stránok a na poskytovanie online správ, ktoré zobrazujú aktivity na našich webových stránkach, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania našich internetových stránok pre nás.

Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Definícia súborov cookie je vysvetlená vyššie. Nastavením súboru cookie je spoločnosti Google umožnené analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každom zobrazení jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej lokality, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent Google Analytics, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky odovzdá údaje prostredníctvom komponentu Google Analytics na účely online reklamy a zúčtovania provízií spoločnosti Google. Počas tohto technického postupu získava podnik Google poznatky o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré slúžia spoločnosti Google okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následné vytvorenie zúčtovania provízií.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, ako je čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev našej webovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa takéto osobné údaje vrátane IP adresy internetového prístupu používaného dotknutou osobou prenesú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického postupu poskytnúť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom príslušného nastavenia používaného webového prehliadača, a tým natrvalo odmietnuť nastavenie súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by zároveň zabránilo tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho je možné prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov kedykoľvek vymazať súbory cookie, ktoré už Google Analytics používa.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať proti zhromažďovaniu údajov, ktoré sú generované službou Google Analytics a ktoré súvisia s používaním tejto webovej lokality, ako aj proti spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google a má možnosť ho vylúčiť.

Na tento účel si musí dotknutá osoba stiahnuť doplnok prehliadača pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača prostredníctvom JavaScriptu oznámi službe Google Analytics, že všetky údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nesmú prenášať do služby Google Analytics.

Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak sa systém informačných technológií dotknutej osoby neskôr vymaže, naformátuje alebo nanovo nainštaluje, potom musí dotknutá osoba opätovne nainštalovať doplnky prehliadača, aby zakázala službu Google Analytics. Ak bol doplnok prehliadača odinštalovaný dotknutou osobou alebo inou osobou, ktorá patrí do jeho sféry pôsobnosti, alebo je deaktivovaný, je možné vykonať opätovnú inštaláciu alebo reaktiváciu doplnkov prehliadača. Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google je možné získať na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Podrobnejšie vysvetlenie služby Google Analytics je uvedené pod nasledujúcim odkazom https://www.google.com/analytics/.
11. Ustanovenia o ochrane údajov pri používaní a využívaní služby Google-AdWords

Na tejto webovej lokalite má prevádzkovateľ integrovanú službu Google AdWords.
Google AdWords je služba pre internetovú reklamu, ktorá umožňuje inzerentovi umiestňovať reklamy podľa výsledkov vyhľadávania cez vyhľadávač Google a reklamnú sieť Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať konkrétne kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama vo výsledkoch vyhľadávania Google zobrazí až potom, keď používateľ použije vyhľadávač na získanie výsledku vyhľadávania relevantného pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sa reklamy rozmiestňujú na relevantných webových stránkach pomocou automatického algoritmu, pričom sa zohľadňujú vopred definované kľúčové slová. Prevádzkovateľom služby Google AdWords je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Účelom služby Google AdWords je propagácia našej webovej stránky prostredníctvom umiestnenia relevantnej reklamy na webových stránkach tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávača Google a vloženie reklamy tretích strán na našej webovej stránke.
Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy Google, v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa prostredníctvom spoločnosti Google uloží konverzný súbor cookie.

Definícia súborov cookie je vysvetlená vyššie. Konverzný súbor cookie stráca svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu dotknutej osoby.
Ak platnosť súboru cookie nevypršala, konverzný súbor cookie sa používa na kontrolu, či boli na našej webovej lokalite zobrazuje určité podstránky, napr. nákupný košík zo systému online obchodu. Prostredníctvom súboru cookie konverzie môžu spoločnosť Google aj prevádzkovateľ pochopiť, či osoba, ktorá sa dostala k reklame AdWords na našej webovej lokalite, vygenerovala predaj, t. j. uskutočnila alebo zrušila predaj tovaru.

Údaje a informácie získané prostredníctvom súboru cookie konverzie používa spoločnosť Google na vytváranie štatistík návštevnosti našej webovej lokality. Tieto štatistiky návštev sa používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorým boli zobrazené reklamy AdWords, aby sa zistil úspech alebo neúspech každej reklamy AdWords a aby sa v budúcnosti optimalizovali naše reklamy AdWords. Naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu.
Konverzný súbor cookie ukladá osobné informácie, napr. internetové stránky, ktoré dotknutá osoba navštívila.

Pri každej návšteve našich internetových stránok sa osobné údaje vrátane IP adresy internetového prístupu používaného dotknutou osobou prenášajú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických.
Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického postupu poskytnúť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako je uvedené vyššie, prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým natrvalo odmietnuť nastavenie súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google umiestniť konverzný súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho je možné súbor cookie nastavený službou Google AdWords kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má možnosť namietať proti záujmovej reklame spoločnosti Google. Dotknutá osoba preto musí z každého používaného prehliadača otvoriť odkaz www.google.de/settings/ads a nastaviť požadované nastavenia.

12. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní služby Instagram
Na tejto webovej lokalite má prevádzkovateľ integrované komponenty služby Instagram.
Instagram je služba, ktorú možno kvalifikovať ako audiovizuálnu platformu, ktorá umožňuje používateľom zdieľať fotografie a videá, ako aj šíriť tieto údaje v iných sociálnych sieťach.

Prevádzkovateľom služieb ponúkaných službou Instagram je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko.

Pri každom zobrazení jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a na ktorej bol integrovaný komponent Instagram (tlačidlo Insta), je internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky vyzvaný na stiahnutie zobrazenia príslušného komponentu Instagramu spoločnosti Instagram. V priebehu tohto technického postupu Instagram získa informácie o tom, akú konkrétnu podstránku našej webovej stránky navštívil subjekt údajov.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Instagrame, Instagram pri každom zobrazení našej webovej stránky dotknutou osobou – a počas celého jej pobytu na našej internetovej stránke – zistí, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštívila dotknutá osoba.
Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Instagram a sú spojené s príslušným účtom Instagramu subjektu údajov. Ak dotknutá osoba klikne na jedno z tlačidiel Instagramu integrovaných na našej webovej lokalite, Instagram tieto informácie priradí k osobnému používateľskému účtu Instagram dotknutej osoby a uloží osobné údaje.

Instagram získava prostredníctvom komponentu Instagram informácie o tom, že subjekt údajov navštívil našu webovú lokalitu, za predpokladu, že subjekt údajov je v čase volania na našu webovú lokalitu prihlásený na Instagrame. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či osoba klikne na tlačidlo Instagram alebo nie. Ak takýto prenos informácií na Instagram nie je pre dotknutú osobu žiaduci, môže tomu zabrániť tak, že sa pred zobrazením volania na našu webovú lokalitu odhlási zo svojho účtu na Instagrame.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Instagram možno nájsť na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

13. Spôsob platby: Ustanovenia o ochrane údajov o používaní spoločnosti Klarna ako spracovateľa platieb

Na tejto webovej lokalite má prevádzkovateľ integrované komponenty spoločnosti Klarna. Klarna je poskytovateľ online platobných služieb, ktorý umožňuje nákupy na zákaznícky účet alebo flexibilnú splátku. Spoločnosť Klarna ponúka aj ďalšie služby, ako je ochrana kupujúceho a kontrola totožnosti alebo úverovej spoľahlivosti.

Prevádzková spoločnosť spoločnosti Klarna je Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko.

Ak si dotknutá osoba počas procesu objednávania v našom online obchode vyberie ako možnosť platby “”nákup na zákaznícky účet”” alebo “”nákup na splátky””, údaje dotknutej osoby sa automaticky prenesú spoločnosti Klarna. Výberom jednej z týchto možností platby subjekt údajov súhlasí s týmto prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie faktúry alebo nákupu na splátky, prípadne na overenie totožnosti a úverovej bonity.

Osobnými údajmi zasielanými spoločnosti Klarna sú zvyčajne meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, ako aj ďalšie údaje potrebné na spracovanie faktúry alebo nákupu na splátky. Spracovanie kúpnej zmluvy si vyžaduje aj také osobné údaje, ktoré sú v súvislosti s príslušnou objednávkou.Ide najmä o výmenu platobných informácií, ako sú bankové údaje, číslo karty, dátum platnosti a CVC kód, kumulatívne číslo, číslo položky, údaje o tovare a službách, cenách a daniach, informácie o predchádzajúcom nákupnom správaní alebo iné údaje o finančnej situácii subjektu údajov.

Účelom prenosu údajov je najmä kontrola identifikácie, správa platieb a prevencia podvodov. Prevádzkovateľ poskytne spoločnosti Klarna osobné údaje najmä vtedy, ak existuje oprávnený záujem na ich prenose. Osobné údaje, ktoré si spoločnosť Klarna vymieňa s dotknutou osobou na účely spracovania údajov, odovzdáva spoločnosť Klarna hospodárskym agentúram. Tento prenos je určený na kontrolu totožnosti a úverovej bonity.

Spoločnosť Klarna odovzdáva osobné údaje aj pobočkám (skupine Klarna) a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvných povinností alebo na spracovanie údajov v objednávke.

Spoločnosť Klarna zhromažďuje a využíva údaje a informácie o predchádzajúcom platobnom správaní dotknutej osoby, ako aj pravdepodobné hodnoty jej správania v budúcnosti (tzv. bodové hodnotenie), aby mohla rozhodnúť o odôvodnení, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Výpočet bodovania sa vykonáva na základe vedecky uznávaných matematicko-štatistických metód.
Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany spoločnosti Klarna. Odvolanie nemá žiadny vplyv na osobné údaje, ktoré sa musia spracúvať, používať alebo prenášať v súlade so (zmluvným) spracovaním platieb.

Platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Klarna je možné vyhľadať na stránke https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

14. Spôsob platby: Ustanovenia o ochrane údajov o používaní služby PayPal ako spracovateľa platieb
Na tejto webovej lokalite má prevádzkovateľ integrované komponenty PayPal. PayPal je poskytovateľ online platobných služieb. Platby sa spracúvajú prostredníctvom tzv. účtov PayPal, ktoré predstavujú virtuálne súkromné alebo podnikateľské účty. PayPal dokáže spracovať virtuálne platby aj prostredníctvom kreditných kariet, keď používateľ nemá účet PayPal. Účet PayPal sa spravuje prostredníctvom e-mailovej adresy, preto neexistujú klasické čísla účtov. PayPal umožňuje spúšťať online platby tretím stranám alebo prijímať platby. PayPal akceptuje aj funkcie správcu a ponúka služby ochrany kupujúceho.

Európska prevádzková spoločnosť PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Ak si dotknutá osoba počas procesu objednávania v internetovom obchode vyberie ako možnosť platby “”PayPal””, automaticky prenášame údaje dotknutej osoby spoločnosti PayPal. Výberom tejto možnosti platby dotknutá osoba súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platby.

Osobné údaje prenášané do služby PayPal sú zvyčajne meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje potrebné na spracovanie platby. Spracovanie kúpnej zmluvy si vyžaduje aj také osobné údaje, ktoré súvisia s príslušnou objednávkou.

Prenos údajov je zameraný na spracovanie platieb a prevenciu podvodov. Prevádzkovateľ prenesie osobné údaje spoločnosti PayPal najmä vtedy, ak je daný oprávnený záujem na prenose. Osobné údaje vymieňané medzi spoločnosťou PayPal a prevádzkovateľom na účely spracovania údajov bude spoločnosť PayPal odovzdávať ekonomickým úverovým agentúram. Tento prenos je určený na kontrolu totožnosti a úverovej bonity.

Spoločnosť PayPal v prípade potreby odovzdá osobné údaje pridruženým spoločnostiam a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom v rozsahu, v akom je to potrebné na splnenie zmluvných povinností alebo na spracovanie údajov v objednávke.

Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov od spoločnosti PayPal. Odvolanie nemá žiadny vplyv na osobné údaje, ktoré sa musia spracovať, použiť alebo odoslať v súlade so spracovaním (zmluvných) platieb.

Platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti PayPal možno vyhľadať na stránke https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. Spôsob platby: Ustanovenia o ochrane údajov o používaní Sofortüberweisung ako spracovateľa platieb
Na tejto webovej lokalite má prevádzkovateľ integrované komponenty spoločnosti Sofortüberweisung. Sofortüberweisung je platobná služba, ktorá umožňuje bezhotovostnú platbu produktov a služieb na internete. Sofortüberweisung je technický postup, pomocou ktorého online predajca okamžite dostane potvrdenie o platbe. To umožňuje obchodníkovi dodať tovar, služby alebo súbory na stiahnutie zákazníkovi okamžite po objednaní.

Prevádzkovateľom služby Sofortüberweisung je spoločnosť Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko.

Ak si dotknutá osoba v našom internetovom obchode počas procesu objednávania vyberie ako možnosť platby “”okamžitý prevod””, údaje dotknutej osoby sa prenesú do spoločnosti Sofortüberweisung. Výberom tejto možnosti platby subjekt údajov súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platby.

V prípade spracovania nákupu prostredníctvom priameho prevodu kupujúci zašle spoločnosti Sofortüberweisweiser PIN a TAN. Spoločnosť Sofortüberweisung následne vykoná prevod k online obchodníkovi po technickom overení stavu účtu a načítaní ďalších údajov na kontrolu priradenia účtu. Online obchodník je potom automaticky informovaný o vykonaní finančnej transakcie.
Osobné údaje vymieňané so spoločnosťou Sofortüberweisung sú meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje potrebné na spracovanie platby. Prenos údajov je zameraný na spracovanie platieb a prevenciu podvodov. Prevádzkovateľ bezodkladne prenesie ostatné osobné údaje, aj keď existuje oprávnený záujem na prenose. Osobné údaje vymieňané medzi spoločnosťou Sofortüberweisung a prevádzkovateľom odovzdáva spoločnosť Sofortüberweisung ekonomickým úverovým agentúram. Tento prenos je určený na kontrolu totožnosti a úverovej bonity.

Spoločnosť Sofortüberweisung poskytuje osobné údaje prepojeným spoločnostiam a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvných povinností alebo údajov na účely ich spracovania.

Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany spoločnosti Sofortüberweisung. Odvolanie nemá žiadny vplyv na osobné údaje, ktoré sa musia spracúvať, používať alebo prenášať v súlade so (zmluvným) spracovaním platieb.

Platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Sofortüberweisung je možné získať na stránke https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

16. Právny základ spracovania
Čl.6 ods. 1 písm. a GDPR slúži ako právny základ pre spracovateľské operácie, na ktoré získavame súhlas na konkrétny účel spracovania.Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad v prípade, keď sú spracovateľské operácie nevyhnutné na dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby, spracúvanie je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. To isté platí pre také operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, napríklad v prípade dopytov týkajúcich sa našich produktov alebo služieb. Podlieha naša spoločnosť zákonnej povinnosti, na základe ktorej sa vyžaduje spracovanie osobných údajov, napríklad na plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na čl.6 ods. 1 písm. c GDPR. V ojedinelých prípadoch môže byť spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Išlo by napríklad o prípad, ak by sa návštevník v našej spoločnosti zranil a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by bolo potrebné poskytnúť lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Vtedy by sa spracúvanie zakladalo na čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR. Napokon, operácie spracúvania by sa mohli opierať o článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Tento právny základ sa používa na spracovateľské operácie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takéto spracovateľské operácie sú obzvlášť prípustné, pretože ich európsky zákonodarca výslovne uviedol. Domnieval sa, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).

17.Oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naším oprávneným záujmom je vykonávať našu činnosť v prospech blaha všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

18.Obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať
Kritériom na určenie doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná doba uchovávania. Po uplynutí tohto obdobia sa príslušné údaje bežne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo iniciovanie zmluvy.

19. Poskytovanie osobných údajov ako zákonná alebo zmluvná požiadavka; požiadavka potrebná na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia týchto údajov
Objasňujeme, že poskytovanie osobných údajov sa čiastočne vyžaduje zo zákona (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napr. informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť na uzavretie zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzavrie zmluvu.
Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluva so dotknutou osobou by nemohla byť uzavretá. Pred poskytnutím osobných údajov zo strany dotknutej osoby musí dotknutá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca. Zamestnanec dotknutej osobe vysvetlí, či je poskytnutie osobných údajov vyžadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké sú dôsledky neposkytnutia osobných údajov.

20. Existencia automatizovaného rozhodovaniaAko zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov Nemeckého združenia pre ochranu údajov, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s právnikmi na ochranu osobných údajov zo spoločnosti WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnom.

21. Vyhlásenie o analýze osobných údajov spoločnosti PulpoAR
Vyhlásenie o súhlase so spracovaním mojich osobných údajov

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo vygenerované pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov Nemeckého združenia pre ochranu údajov, ktorý bol vytvorený v spolupráci s právnikmi na ochranu osobných údajov zo spoločnosti WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnom.”

Zavrieť Môj košík
Zavrieť Zoznam želaní
Close Recently Viewed
Zavrieť
Zavrieť
Kategórie