fbpx

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky
Vitajte na stránke Anaaka.com!

Tieto podmienky stanovujú pravidlá a zásady používania webovej stránky spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o., ktorá sa nachádza na adrese https://anaaka.com/.

Vstupom na túto webovú stránku predpokladáme, že tieto podmienky prijímate. Nepokračujte v používaní stránky Anaaka.com, ak nesúhlasíte s prijatím všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto zmluvné podmienky, vyhlásenie o ochrane osobných údajov a oznámenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody: “Klient”, “Vy” a “Váš” sa vzťahuje na Vás, osobu prihlásenú na tejto webovej stránke a vyhovujúcu podmienkam spoločnosti. “Spoločnosť”, ” My”, “Naše” a “Nás”, sa vzťahuje na našu Spoločnosť. “Strana”, “Strany” alebo “My”, sa vzťahuje na obe zmluvné strany, Klienta aj nás. Všetky pojmy sa vzťahujú na ponuku, prijatie a úhradu platieb potrebných na uskutočnenie procesu našej pomoci Klientovi najvhodnejším spôsobom za výslovným účelom uspokojenia potrieb Klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb Spoločnosti, v súlade s platným holandským právom a na základe neho. .Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, s veľkým začiatočným písmenom a/alebo on/ona alebo oni, sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na to isté.

Cookies
Používame súbory cookie. Prístupom na Anaaka.com ste súhlasili s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, ktoré nám umožňujú načítať údaje používateľa pri každej návšteve. Súbory cookie používa naša webová lokalita na umožnenie funkčnosti určitých oblastí, aby sa návštevníkom zjednodušilo používanie našej webovej lokality. Súbory cookie môžu používať aj niektorí naši partneri/reklamní partneri.

Licencia
Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetky materiály na stránke Anaaka.com. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup z Anaaka.com je možný pre vaše osobné použitie s výhradou obmedzení stanovených v týchto podmienkach.

Nie ste oprávnení:

opätovne publikovať materiál z Anaaka.com
predávať, prenajímať alebo poskytovať sublicencie na materiál z Anaaka.com
reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať materiál z Anaaka.com
ďalej šíriť obsah z Anaaka.com
Táto zmluva začína platiť dňom jej uzavretia. Naše zmluvné podmienky boli vytvorené pomocou generátora zmluvných podmienok a generátora zásad ochrany osobných údajov.

Niektoré časti tejto webovej stránky ponúkajú používateľom možnosť zverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nepreveruje komentáre pred ich uvedením na webovej stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o,jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejnila. V rozsahu povolenom platnými zákonmi spoločnosť Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o nezodpovedá za Komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a/alebo spôsobené v dôsledku akéhokoľvek použitia a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa Komentárov na tejto webovej stránke.

Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o si vyhradzuje právo monitorovať všetky Komentáre a odstrániť všetky Komentáre, ktoré možno považovať za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto Podmienok.

Zaručujete a vyhlasujete, že:
Ste oprávnení zverejňovať komentáre na našich webových stránkach a máte na to všetky potrebné licencie a súhlasy;
Komentáre nezasahujú do žiadneho práva duševného vlastníctva, vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán;
Komentáre neobsahujú žiadne hanlivé, urážlivé, urážlivé, neslušné alebo inak nezákonné materiály, ktoré sú zásahom do súkromia
Komentáre sa nepoužijú na získavanie alebo propagáciu obchodu alebo zvyklostí alebo na prezentáciu komerčných aktivít alebo nezákonnej činnosti.
Týmto udeľujete spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich Komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo médiu.

Hypertextové prepojenie na náš obsah
Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na naše webové stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu:
Vládne agentúry;
Vyhľadávače;
spravodajské organizácie;
Distribútori online katalógov môžu odkazovať na našu webovú lokalitu rovnakým spôsobom, ako odkazujú na webové lokality iných uvedených podnikov; a
Akreditované podniky v rámci celého systému, s výnimkou neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a skupín na získavanie finančných prostriedkov na charitatívne účely, ktoré nesmú hypertextovo odkazovať na naše webové sídlo.
Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie na webovej lokalite, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov a/alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu webovej stránky odkazujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:

všeobecne známe zdroje spotrebiteľských a/alebo obchodných informácií;
stránky komunity dot.com;
združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
distribútori online adresárov;
internetové portály;
účtovné, právne a poradenské firmy a
vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.
Žiadosti o prepojenie od týchto organizácií schválime, ak sa rozhodneme, že: (a) odkaz by nespôsobil nepriaznivý obraz o nás alebo o našich akreditovaných podnikoch; (b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového odkazu kompenzuje neprítomnosť spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o; a (d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.
Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ je odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) nepravdivo nenaznačuje sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o prepojenie na našu webovú lokalitu, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na adresu Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. Uveďte svoje meno, názov vašej organizácie, kontaktné údaje, ako aj adresu URL vašej webovej lokality, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú lokalitu, a zoznam adries URL na našej webovej lokalite, na ktoré chcete odkazovať. Na odpoveď počkajte 2 – 3 týždne.

Schválené organizácie môžu na našu webovú lokalitu odkazovať takto:

použitím názvu našej spoločnosti alebo
použitím jednotného lokátora zdrojov, na ktorý sa odkazuje, alebo
použitím akéhokoľvek iného opisu našej webovej lokality, na ktorú sa odkazuje, ktorý dáva zmysel v kontexte a formáte obsahu na webovej lokalite odkazujúcej strany.
Bez licenčnej zmluvy o ochrannej známke nebude povolené žiadne použitie loga spoločnosti Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o. alebo iných umeleckých diel na účely prepojenia.

iFrame
Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného povolenia nesmiete okolo našich webových stránok vytvárať rámy, ktoré akýmkoľvek spôsobom menia vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah
Nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašej webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a brániť pred všetkými nárokmi, ktoré sa objavia na vašej webovej lokalite. Na žiadnej Webovej lokalite by sa nemal(-i) objaviť odkaz(-y), ktorý(-é) by sa mohol(-i) interpretovať ako hanlivý(-é), obscénny(-e) alebo trestný(-é), alebo ktorý(-é) porušuje(-jú), inak porušuje(-jú) alebo podporuje(-jú) porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Vaše súkromie
Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov

Výhrada práv
Vyhradzujeme si právo požadovať, aby ste odstránili všetky odkazy alebo akýkoľvek konkrétny odkaz na našu webovú lokalitu. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite všetky odkazy na našu Webovú lokalitu. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky a zásady odkazovania. Neustálym odkazovaním na našu Webovú lokalitu súhlasíte s týmito podmienkami odkazovania a ich dodržiavaním.

Odstránenie odkazov z našej webovej lokality
Ak na našej webovej lokalite nájdete akýkoľvek odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a informovať. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní tak urobiť ani vám priamo odpovedať.

Nezabezpečujeme správnosť informácií na tejto webovej lokalite, neručíme za ich úplnosť ani presnosť; nesľubujeme ani to, že webová lokalita zostane dostupná alebo že materiály na nej budú aktualizované.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti
V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a používania tejto webovej stránky. Nič v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti:

neobmedzuje ani nevylučuje našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;
obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
obmedzovať našu alebo vašu zodpovednosť akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných právnych predpisov; alebo
vylúčiť akúkoľvek našu alebo vašu zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.
Obmedzenia a zákazy zodpovednosti uvedené v tomto oddiele a na iných miestach tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktu a z porušenia zákonných povinností.

Pokiaľ sú webová lokalita a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.

Ceny a platobné podmienky
Ceny produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou ANAAKA sú uvedené v
EUR vrátane DPH a nákladov na dopravu, akýchkoľvek daní alebo iných poplatkov, pokiaľ
nie je výslovne uvedené inak alebo písomne dohodnuté.
Všetky ceny na webovej lokalite ANAAKA sú uvedené bez toho, aby bola dotknutá prípadná tlač
a tlačové chyby.
Predpokladajme, že ceny ponúkaných produktov sa zvýšia v čase medzi vašou
objednávky a vykonaním objednávky spoločnosťou ANAAKA. V takom prípade máte
právo zrušiť objednávku do desiatich (10) pracovných dní od oznámenia
zvýšení cien zo strany spoločnosti ANAAKA.
Ak nie je v zmluve alebo dodatočných podmienkach stanovené inak a
pokiaľ neboli zaplatené už pri zadávaní objednávky, sumy, ktoré je spoločnosť ANAKA dlžná
spotrebiteľ musí zaplatiť do 14 dní od začiatku reflexie
alebo, ak lehota na rozmyslenie neexistuje, do 14 dní od začiatku lehoty na rozmyslenie.
uzavretia zmluvy.

Dodanie

Spoločnosť ANAAKA SF bude pri preberaní zásielky postupovať s maximálnou možnou starostlivosťou
a realizácii objednávok svojich výrobkov.
Náklady na dopravu účtované spotrebiteľovi sú uvedené na našej webovej stránke a
sú potvrdené v objednávke, ak existujú.
Dodanie sa uskutoční, keď sú výrobky ponúkané pri uvedenom dodaní
adrese. Miesto dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámi
ANAAKA.
Dodanie závisí od dostupnosti produktov.
Dodacie lehoty uvedené na webovej stránke sú orientačné. Dostanete
svoju objednávku urýchlene a najneskôr do 5-7 pracovných dní, pokiaľ
ANAAKA neurčí inak. Ak sa dodanie oneskorí alebo objednávka nemôže alebo
môže byť vykonaná len čiastočne, budete o tom informovaní najneskôr do 30 dní
od podania objednávky.
Vo všeobecnosti platí, že sa zvyčajne snažíme poslať vám kompletnú objednávku v jednom
zásielke.
Produkty alebo služby objednané od spoločnosti ANAAKA môžu podliehať dovoznému clu a
daniam, ak sa zasielajú mimo EÚ. Vy, zákazník, budete zodpovedný za
zaplatenie všetkých takýchto dovozných ciel a daní. Nemáme nad nimi žiadnu kontrolu
poplatky a nemôžeme predvídať ich výšku. Obráťte sa, prosím, na miestnu
colným úradom, kde získate ďalšie informácie ešte pred odoslaním objednávky. Budeme
nenesieme zodpovednosť, ak nezaplatíte žiadne takéto dovozné clo alebo
dane.

Článok 9. Vyššia moc

ANAAKA nenesie zodpovednosť, ak uzavretú zmluvu nemožno splniť v celom rozsahu
alebo čiastočne, dočasne alebo inak z dôvodu vyššej moci. V prípade vyššej moci
vyššej moci má ANAAKA právo pozastaviť realizáciu vašej objednávky,
bez právneho zásahu, a to písomným oznámením alebo požadovať, aby
zodpovedajúcu zmenu, ktorá by umožnila jej vykonanie. Za žiadnych okolností nie je
ANAAKA povinná zaplatiť akúkoľvek pokutu alebo náhradu škody.
Pod vyššou mocou na strane spoločnosti ANAAKA sa rozumie akákoľvek okolnosť
ktorá by nemala byť primerane vystavená riziku zo strany spoločnosti ANAAKA.

Zavrieť Môj košík
Zavrieť Zoznam želaní
Close Recently Viewed
Zavrieť
Zavrieť
Kategórie